หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้โขด
อักษรล้านนา
ขี้โข฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้โขด]
ความหมาย

ก.โกรธง่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้โขด (ขี้โข฿ดฯ)