หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้แฮ้
อักษรล้านนา
ขี้แร้
เทียบอักษรไทย
[ขี้แร้]
ความหมาย

น.ขี้เต่า - กลิ่นรักแร้ เช่น เหม็นขี้แฮ้-เหม็นขี้เต่า (ต่างกับขี้เต่าไสไม้) ดู...ขี้เต่า

ออกเสียงล้านนา
ขี้เต่า
อักษรล้านนา
ขี้เตั่า
เทียบอักษรไทย
[ขี้เต่า]
ความหมาย

น.ขี้กบ - เศษไม้ที่ได้ จากการใช้กบไสไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แฮ้ (ขี้แร้)