หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้แหย่
อักษรล้านนา
ขี้แห่ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้แหย่]
ความหมาย

น.กาก,ตะกอนชิ้นเล็กๆ เช่น กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิ; แหย่ ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
ขี้แหย่
อักษรล้านนา
ขี้แหยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้แหย่]
ความหมาย

น.กาก,ตะกอนชิ้นเล็กๆ เช่น กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิ; แหย่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แหย่ (ขี้แหยฯ)