หน้าหลัก
ขี้แหย่
ขี้แหย่
ขี้แห่ยฯ
[ขี้แหย่]

น.กาก,ตะกอนชิ้นเล็กๆ เช่น กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิ; แหย่ ก็ว่า

ขี้แหย่
ขี้แหย่
ขี้แหยฯ
[ขี้แหย่]

น.กาก,ตะกอนชิ้นเล็กๆ เช่น กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิ; แหย่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แหย่ (ขี้แหยฯ)