หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้แซม
อักษรล้านนา
ขี้แซมฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้แซม]
ความหมาย

ก.สอดพูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แซม (ขี้แซมฯ)