หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เฮี่ย
อักษรล้านนา
ขี้เร่ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เรี่ย]
ความหมาย

ก.ถ่ายอุจจาระไม่เป็นที่เป็นทาง,ถ่ายอุจจาระเรี่ยราด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เฮี่ย (ขี้เร่ยฯ)