หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เฮอะ
อักษรล้านนา
ขี้เฮิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เฮอะ]
ความหมาย

น.ขยะ,ของเหลือใช้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เฮอะ (ขี้เฮิอฯะ)