หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้เสี้ยนดอกหมากขี้ขากดอกป๋อ
อักษรล้านนา
ขี้ส้ยฯรดอฯกหมฯากฯขี้ขากฯดอฯกปํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เสี้ยนดอกหมากขี้ขากดอกปอ]
ความหมาย

ดู...ขี้ขากดอกป๋อ

ออกเสียงล้านนา
ขี้ขากดอกป๋อ
อักษรล้านนา
ขี้ขากฯดอฯกปํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ขากดอกปอ]
ความหมาย

น.ขี้กลากที่มีลักษณะคล้ายดอกของปอมักพบร่วมกับ ขี้เสี้ยนดอกหมาก เป็น ขี้เสี้ยนดอกหมาก ขี้ขากดอกป๋อ -เกลื้อนที่มีลักษณะเหมือนกับดอกของต้นหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เสี้ยนดอกหมากขี้ขากดอกป๋อ (ขี้ส้ยฯรดอฯกหมฯากฯขี้ขากฯดอฯกปํอฯ)