หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้เสี้ยนดอกหมาก
อักษรล้านนา
ขี้ส้ยฯรดอฯกหมฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เสี้ยนดอกหมาก]
ความหมาย

น.เกลื้อนชนิดหนึ่งขึ้นเป็นจุดขาวๆ เล็กๆ บริเวณหลัง; ดู...ขี้ขากดอกป๋อ

ออกเสียงล้านนา
ขี้ขากดอกป๋อ
อักษรล้านนา
ขี้ขากฯดอฯกปํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ขากดอกปอ]
ความหมาย

น.ขี้กลากที่มีลักษณะคล้ายดอกของปอมักพบร่วมกับ ขี้เสี้ยนดอกหมาก เป็น ขี้เสี้ยนดอกหมาก ขี้ขากดอกป๋อ -เกลื้อนที่มีลักษณะเหมือนกับดอกของต้นหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เสี้ยนดอกหมาก (ขี้ส้ยฯรดอฯกหมฯากฯ)