หน้าหลัก
ขี้เฟื้อน
ขี้เฟิ้อฯร
[ขี้เฟื้อน]

น.เศษฟางข้าวที่กองปนกับเม็ดข้าว,ขยะ,เศษสิ่งของที่ไม่ต้องการ; เฟื้อน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เฟื้อน (ขี้เฟิ้อฯร)