หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เฝ่า
อักษรล้านนา
ขี้เฝัา
เทียบอักษรไทย
[ขี้เฝ่า]
ความหมาย

น.ดินปืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เฝ่า (ขี้เฝัา)