หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้เป๋อะ
อักษรล้านนา
ขี้เปิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เปอะ]
ความหมาย

น.โคลน,ตม,เปือก,เลน; เป๋อะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เป๋อะ (ขี้เปิอฯะ)