หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เต้า
อักษรล้านนา
ขี้เทัาฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เท่า]
ความหมาย

น.ขี้เถ้า - ฝุ่นผง หรือเศษผงที่เหลือจากการเผาไหม้,เศษเถ้าถ่าน; เต้าไฟ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เต้า (ขี้เทัาฯ)