หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้เต้อ
อักษรล้านนา
ขี้เทิ่อฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เท่อ]
ความหมาย

น.เสมหะ,เสลด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เต้อ (ขี้เทิ่อฯ)