หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เดือด
อักษรล้านนา
ขี้เดิอฯด
เทียบอักษรไทย
[ขี้เดือด]
ความหมาย

ก.ดุ,ชอบดุ,ดุเก่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เดือด (ขี้เดิอฯด)