หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เขี้ยวปุ๊สุ่นบุ่น
อักษรล้านนา
ขี้ข้ยฯวพุสุ่รบุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ขี้เขี้ยวพุสุ่นบุ่น]
ความหมาย

น.ขี้ฟันเกรอะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เขี้ยวปุ๊สุ่นบุ่น (ขี้ข้ยฯวพุสุ่รบุ่ร)