หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เขี้ยว
อักษรล้านนา
ขี้ข้ยฯว
เทียบอักษรไทย
[ขี้เขี้ยว]
ความหมาย

น.ขี้ฟัน, สำ.คนไม่มีประสิทธิภาพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เขี้ยว (ขี้ข้ยฯว)