หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้อ่วย
อักษรล้านนา
ขี้อ่วฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้อ่วย]
ความหมาย

ก.อุจจาระไม่เป็นที่เป็นทาง ว.ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย เช่นจ่ายอ่วย - จ่ายเงินแบบไม่ประหยัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้อ่วย (ขี้อ่วฯยฯ)