หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้อู้
อักษรล้านนา
ขี้อู้
เทียบอักษรไทย
[ขี้อู้]
ความหมาย

ก.ชอบคุย,พูดมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้อู้ (ขี้อู้)