หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ห๋ดต๋ดหาย
อักษรล้านนา
ขี้ห฿ดฯต฿ดฯหายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้หดตดหาย]
ความหมาย

ว.ขวัญหนีดีฝ่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ห๋ดต๋ดหาย (ขี้ห฿ดฯต฿ดฯหายฯ)