หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ห่า
อักษรล้านนา
ขี้ห่า
เทียบอักษรไทย
[ขี้ห่า]
ความหมาย

ว.กลิ่นเหล้าบูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ห่า (ขี้ห่า)