หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้หลุ๋
อักษรล้านนา
ขี้หุลฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้หลุ]
ความหมาย

ว.ชำรุดบ่อยๆ,เสียบ่อยๆ เช่น รถขี้หลุ - รถที่เสียบ่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หลุ๋ (ขี้หุลฯ)