หน้าหลัก
ขี้หลื้ม
ขี้หื้ลฯม
[ขี้หลื้ม]

ว.ทื่อ,ไม่คม ใช้กับของ มีคม เช่น มีดขี้หลื้ม- มีดทื่อ,มุยขี้หลื้ม-ขวานไม่คม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หลื้ม (ขี้หื้ลฯม)