หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้หมิ่น
อักษรล้านนา
ขี้หิ่มฯร
เทียบอักษรไทย
[ขี้หมิ่น]
ความหมาย

ก.เขม่าดำที่ติดก้นหม้อเป็นต้น; หมิ่นหม้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หมิ่น (ขี้หิ่มฯร)