หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้หมาก
อักษรล้านนา
ขี้หมฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้หมาก]
ความหมาย

น.ชานหมาก - กากของหมากที่เคี้ยวแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หมาก (ขี้หมฯากฯ)