หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้หนี้
อักษรล้านนา
ขี้หี้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้หนี้]
ความหมาย

น.คนที่มีหนี้สินมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หนี้ (ขี้หี้นฯ)