หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ส๋ดขี้สาด
อักษรล้านนา
ขี้ส฿ดฯขี้สาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้สดขี้สาด]
ความหมาย

ดู...ขี้ส๋ด

ออกเสียงล้านนา
ขี้ส๋ด
อักษรล้านนา
ขี้ส฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้สด]
ความหมาย

ก.อุจจาระไหลออกเล็กน้อย เพราะความกลัวเป็นต้น; ขี้ส๋ดขี้สาดก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ส๋ดขี้สาด (ขี้ส฿ดฯขี้สาดฯ)