หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้สุ่ย
อักษรล้านนา
ขี้สุ่
เทียบอักษรไทย
[ขี้สุ่ย]
ความหมาย

น.คนหรือสัตว์ที่ถูกยุชักชวนให้คล้อยตามเพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สุ่ยหมาหื้อข็บกั๋น - ยุสุนัขให้กัดกัน, สุ่ยละอ่อนหื้อตี๋กั๋น - ยุเด็กให้ต่อยกัน (ทั้งสุนัข และเด็กเหล่านี้ เรียกว่าเป็น ขี้สุ่ย)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้สุ่ย (ขี้สุ่)