หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้สวก
อักษรล้านนา
ขี้สวฯก
เทียบอักษรไทย
[ขี้สวก]
ความหมาย

ก.ก้าวร้าว,ดุร้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้สวก (ขี้สวฯก)