หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ลู่
อักษรล้านนา
ขี้ลู่
เทียบอักษรไทย
[ขี้ลู่]
ความหมาย

ก.แย่ง - ชิงเอาไป,ฉวยเอาไป,ยื้อเอาไป เช่น ลู่เอาของเหล้น-ชิงเอาของเล่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ลู่ (ขี้ลู่)