หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ลัก
อักษรล้านนา
ขี้ลักฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ลัก]
ความหมาย

ก.ขโมย-เอาของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่รู้หรือไม่ได้รับอนุญาต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ลัก (ขี้ลักฯ)