หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ย้า
อักษรล้านนา
ขี้ย้า
เทียบอักษรไทย
[ขี้ย้า]
ความหมาย

น.ชัน,ขี้ใต้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ย้า (ขี้ย้า)