หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ยฺา
อักษรล้านนา
ขี้อยฯา
เทียบอักษรไทย
[ขี้อฺยฺา]
ความหมาย

น.คนติดยาเสพติด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ยา (ขี้อยฯา)