หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ปุ๋มหลาม
อักษรล้านนา
ขี้ปุมหลฯามฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ปุมหลาม]
ความหมาย

น.ท้องยื่น, ท้องโต,ลงพุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ปุ๋มหลาม (ขี้ปุมหลฯามฯ)