หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้นอก
อักษรล้านนา
ขี้นอฯก
เทียบอักษรไทย
[ขี้นอก]
ความหมาย

ว.เชย,ไม่ทันสมัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้นอก (ขี้นอฯก)