หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ถี่
อักษรล้านนา
ขี้ถี่
เทียบอักษรไทย
[ขี้ถี่]
ความหมาย

ดู...ขี้จิ๊

ออกเสียงล้านนา
ขี้จิ๊
อักษรล้านนา
ขี้ชิ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ชิ]
ความหมาย

ว.ตระหนี่,ขี้เหนียว ขี้ถี่, ขี้จิ๊ขี้จำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ถี่ (ขี้ถี่)