หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ตู้ด
อักษรล้านนา
ขี้ทูด
เทียบอักษรไทย
[ขี้ทูด]
ความหมาย

น.โรคเรื้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ตู้ด (ขี้ทูด)