หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ตู่
อักษรล้านนา
ขี้ตู่
เทียบอักษรไทย
[ขี้ตู่]
ความหมาย

น.ชื่อแมลงชนิดหนึ่งมักกินหัวมันเทศ และทำให้บริเวณรอบแผลกัดมีรสเฝื่อน; กั่นตู่ ก็ว่า ก.ทึกทักเอาของผู้อื่นว่าเป็นของตัว,กล่าวอ้างผิดตัว ผิดสิ่งหรือผิดเรื่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ตู่ (ขี้ตู่)