หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ตั๋งนี
อักษรล้านนา
ขี้ตังฯนี
เทียบอักษรไทย
[ขี้ตังนี]
ความหมาย

น.ชันโรง - แมลงที่รวมกันอยูเป็นสังคมเช่นเดียวกับผึ้ง ตัวเล็กเท่าผึ้งมิ้ม ตัวชันโรงอาศัยอยู่เป็นโพรงใต้ดิน หรือโพรงต้นไม้ จะสร้างรังด้วยยางหรือชันไม้ ออกมาเป็นหลอดกลมหรือแบน โผล่ออกมาจากใต้ดินหรือต้นไม้ เรียกรังที่เป็นหลอดดังกล่าวนี้ว่า "ขี้ตั๋งนี"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ตั๋งนี (ขี้ตังฯนี)