หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ดอก
อักษรล้านนา
ขี้ดอฯก
เทียบอักษรไทย
[ขี้ดอก]
ความหมาย

น.ดอกเบี้ย - ค่าตอบแทนที่ผู้กู้เงินต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ซึ่งนอกเหนือจากเงินต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ดอก (ขี้ดอฯก)