หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ซ้าย
อักษรล้านนา
ขี้ซ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ซ้าย]
ความหมาย

ก.ถนัดมือซ้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ซ้าย (ขี้ซ้ายฯ)