หน้าหลัก
ขี้ซาก
ขี้ซากฯ
[ขี้ซาก]

น.ของเหลือ เช่น กิ๋นขี้ซาก - กินของเหลือ หรือกินทีหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ซาก (ขี้ซากฯ)