หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ซาก
อักษรล้านนา
ขี้ซากฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ซาก]
ความหมาย

น.ของเหลือ เช่น กิ๋นขี้ซาก - กินของเหลือ หรือกินทีหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ซาก (ขี้ซากฯ)