หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้จ๋ก
อักษรล้านนา
ขี้จ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้จก]
ความหมาย

น.ขโมย,นักล้วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้จ๋ก (ขี้จ฿กฯ)