หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้จ้าง
อักษรล้านนา
ขี้ช่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ช่าง]
ความหมาย

ว.มักจะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้จ้าง (ขี้ช่างฯ)