หน้าหลัก
ขี้จิ๊
ขี้จิ๊
ขี้ชิ
[ขี้ชิ]

ว.ตระหนี่,ขี้เหนียว ขี้ถี่, ขี้จิ๊ขี้จำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้จิ๊ (ขี้ชิ)