หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ค้าน
อักษรล้านนา
ขี้ระฯค้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้คร้าน]
ความหมาย

ว.ขี้เกียจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ค้าน (ขี้ระฯค้าฯนฯ)