หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ควาย
อักษรล้านนา
ขี้ฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ฅวาย]
ความหมาย

น.มูลควาย,เรียกผักตังโอว่า ผักขี้ฅวาย,ชื่อของแตงชนิดหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ควาย (ขี้ฅวฯายฯ)