หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ข้าง
อักษรล้านนา
ขี้ข้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ข้าง]
ความหมาย

น.สีข้าง - ข้างทั้งสองของ ร่างกาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ข้าง (ขี้ข้างฯ)