หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ข้า
อักษรล้านนา
ขี้ข้า
เทียบอักษรไทย
[ขี้ข้า]
ความหมาย

น.ข้าทาส,บ่าวไพร่,คนรับใช้; ข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ข้า (ขี้ข้า)