หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ขุ้น
อักษรล้านนา
ขี้ขุ้ร
เทียบอักษรไทย
[ขี้ขุ้น]
ความหมาย

น.ตะกอน - เศษสิ่งสกปรกที่รวมกันตกอยู่ก้นของภาชนะที่บรรจุของเหลว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ขุ้น (ขี้ขุ้ร)