หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ขะนุ่น
อักษรล้านนา
ขี้ขนุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ขี้ขะนุ่น]
ความหมาย

น๑.ขี้ตะกอน น๒.ขุยจากปลาแห้งเป็นต้น ที่เกิดจากการเจาะกินของแมลงจำพวกด้วงชนิด หนึ่ง; ขี้ขะมุ่น,ขี้ขะหมวน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ขะนุ่น (ขี้ขนุ่ร)